Privacy Policy

Αυτή η σελίδα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που υιοθετεί το Kassandra Palace Hotel όσον αφορά  την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα του.

Η παρακάτω ειδοποίηση παρέχεται επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 για άτομα που αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες ιστοτόπου του Kassandra Palace Hotel, οι οποίες είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο.

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται επίσης στη σύσταση αριθ. Αριθ. 2/2001, η οποία εγκρίθηκε στις 17/05/2001 από τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στην ομάδα εργασίας για την προστασία δεδομένων που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46 / ΕΚ, προκειμένου να εντοπιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται που υιοθετήθηκε για την προστασία της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο, καθώς και τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε σχέση με τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας.

Τύποι δεδομένων προς επεξεργασία

Δεδομένα περιήγησης

Κατα την προβλεπόμενη λειτουργία τους τα διάφορα συστήματα και λογισμικά που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου συγκεντρώνουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μεταδίδονται μέσω της χρήσης των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του διαδικτύου.
Αυτά τα δεδομένα δεν συλλέγονται προκειμένου να συσχετιστούν ή να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα άτομα. Ωστόσο, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσε, μέσω επεξεργασίας και σε συνδυασμό με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέψει την αναγνώριση των χρηστών. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την πρόσβαση στον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Αναγνωριστικό πόρων) των απαιτούμενων πόρων, τη στιγμή που έγινε η αίτηση, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης διακομιστή, το μέγεθος των αρχείων που αποκτήθηκαν ως απόκριση, τον αριθμητικό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης που έδωσε ο διακομιστής και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη και το υπολογιστικό περιβάλλον. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο ενάντια στον ιστότοπο: εκτός εάν ισχύουν αυτές οι συνθήκες, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες.

Cookies

Το Kassandra Palace Hotel δεν συλλέγει και / ή εξαγάγει αυτόματα οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικής φύσης σχετικά με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα του. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα session cookies με μοναδικό σκοπό να επιτρέπει την ασφαλή περιήγηση στον ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη διαχείριση των ανακατευθύνσεων σε άλλους ιστότοπους. Με τη χρήση του ιστότοπου ο χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω cookies για τις προαναφερθείσες μεθόδους και σκοπούς, σύμφωνα με το νόμο.

Προαιρετικός χαρακτήρας παροχής δεδομένων

Με εξαίρεση όσων έχουν αναφερθεί σε σχέση με τα δεδομένα περιήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να ζητήσει πληροφορίες ή άλλα είδη υπηρεσιών που προσφέρει το Kassandra Palace Hotel ώστε να του αποσταλούν. Η μη παροχή των δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τον χρήστη να λάβει την απαιτούμενη υπηρεσία.

Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματα μέσα για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και, πάντα σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, του σκοπού, της συνάφειας και της αποφυγής της υπέρβασης που καθορίζεται στον κανονισμό. Εφαρμόζονται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομων ή ακατάλληλων χρήσεων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Δικαιώματα χρηστών

Τέλος, σας ενημερώνουμ ότι τα άρθρα 15 έως 22 του κανονισμού παρέχουν δικαίωμα στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να ασκούν συγκεκριμένα δικαιώματα. Ο κανονισμός θεσπίζει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των προσωπικών δεδομένων τους και το δικαίωμα να έχουν καταστεί κατανοητά τα δεδομένα αυτά, το δικαίωμα να γνωρίζουν την πηγή δεδομένων και τον λόγο και τον σκοπό για τον οποίο επεξεργάζεται; το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του, να μετατραπεί σε ανώνυμο έντυπο ή να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία των δεδομένων του, καθώς και να ζητήσει την ενημέρωση, τη διόρθωσή του ή, ενδεχομένως, τη συμπλήρωσή του. και να αντιταχθεί, για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία της. Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός κανονισμός παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.

Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία μας στην Κρυοπηγή, Κασσάνδρα Τ.Κ. 63077, Χαλκιδική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kassandra-palace.com